آخرین اخبار مدارس


تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

اميرعلي مهريان شيرعلي

1387/04/23

دبستان پسرانه سما

ياشار ابدالي لركي

1387/04/26

دبستان پسرانه سما

اميرحسين طهماسبي

1387/04/23

دبستان پسرانه سما

محمد سجاد احمديان پور

1384/04/25

دبستان پسرانه سما

اميرحسين كريمي اورگاني

1387/04/30