آخرین اخبار مدارس


06 آذردبیرستان دوره اول سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول سما

دبیرستان دوره اول سما

دبیرستان دوره اول سما

دبیرستان دوره اول سما

دبیرستان دوره اول سما

دبیرستان دوره اول سما

دبیرستان دوره اول سما

دبیرستان دوره اول سما

دبیرستان دوره اول سما

دبیرستان دوره اول سما

دبیرستان دوره اول سما

دبیرستان دوره اول سما

دبیرستان دوره اول سما

دبیرستان دوره اول سما

دبیرستان دوره اول سما

دبیرستان دوره اول سما

دبیرستان دوره اول سما

دبیرستان دوره اول سما

دبیرستان دوره اول سما

دبیرستان دوره اول سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول سما

یک آدم چقدر زمین می خواهد

لئو تولستوی

بی ارزش بودن مادیات

دبیرستان دوره اول سما

ماهنامه رشد برهان ریاضی-آبان 96

مجله رشد

ریاضی دوره اول

دبیرستان دوره اول سما

مجله رشد برهان ریاضی-مهر 96

مجله رشد

ریاضی دوره اول

آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه سما

محمدحسین شریفی

مسابقه: آزمون علمی

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

محمدحسین شریفی

مسابقه: طرح قدس

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول سما

نیما علیرضا پور

مسابقه: مسابقات علمی

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

علیرضا زبیدی

مسابقه: طرح قدس

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول سما

رضا گرامی

مسابقه: مسابقات علمی

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

امیررضا آزادی پور

مسابقه: مسابقات علمی

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

محمد چنگلوایی

مسابقه: مسابقات علمی

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

ابوالفضل سیاهی

مسابقه: طرح قدس

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

امیررضا مردانه

مسابقه: اولین دوره مسابقات انشاء نویسی سما با موضوع پرسش م

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول سما

دانیال علوی

مسابقه: مسابقات قرآنی

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

مهدی شریفات

مسابقه: طرح جابربن حیان

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

امیرحسین ناصری پور

مسابقه: مسابقات علمی

رتبه: چهارم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

سيداميرحسين بوي افراز

1388/09/25